Sesiunea CG: Crâmpeie din alocuțiunile sorei White

1 noiembrie 2008 - Gili Cârstea

Astăzi, câteva pasaje din prezentările sorei White din timpul sesiunii. Deși nu a fost informată de Domnul că sesiunea aceasta va avea „consecințe vaste,” și că aici va avea loc „începutul” Marii Strigări, ea a înțeles perfect importanța momentului. Puțin timp înainte de sesiunea din 1888, ea declarase, sub inspirație, că judecata, „curând, nimeni nu știe cât de curând,” va trece la cei vii.

Acum venise acel „curând,” și ea a fost găsită la postul datoriei, apelând cu dragoste și pasiune la frații ei să nu trântească ușa în fața Duhului, în lucrarea specială pe care o are El de făcut spre a pregăti un popor pentru marea zi a ispășirii finale. Dânsa știa că, dacă noi suntem poporul care va vedea revenirea lui Hristos pe nori, atunci urmează să primim „mult mai multă lumină.”

 

14 OCTOMBRIE, 1888 - Ellen G. White, spre sfârșitul pre-sesiunii, către președintele Conferinței Generale, fratele G.I.Butler:

„Nu este potrivit să socotești că Domnul te-a așezat în poziția pe care o ocupi în prezent ca să fii singurul om care decide dacă mai este cazul ca poporul lui Dumnezeu să primească lumină și adevăr. Spiritul și influența celor mai mulți pastori veniți la această sesiune este de a respinge lumina. Îmi pare rău că vrăjmașul are putere asupra minții dumneavoastră să vă facă să nutriți o asemenea atitudine” (The EGW 1888 Materials, 85).

 

18 OCTOMBRIE, 1888 – Ellen G. White, primele cuvinte la deschiderea sesiunii:

„Sper ca, la începutul acestei sesiuni, inimile noastre să fie impresionate de declarația Mântuitorului: „Fără Mine nu puteți face nimic.” Nouă ni s-a încredințat un mare și solemn adevăr pentru aceste zile din urmă, dar o simplă mărturisire de credință în acest adevăr nu ne va salva. Principiile adevărului trebuiesc țesute în viața și caracterul nostru. Trebuie să prețuim fiecare rază de lumină ce cade pe cărarea noastră, să trăim la nivelul așteptărilor lui Dumnezeu. Trebuie să creștem în spiritualitate. Putem pierde o mare parte a binecuvântărilor pe care le-am putea avea la această întâlnire, dacă nu suntem dispuși să înaintăm în viața creștină, când ni se arată datoria; iar aceasta va fi o pierdere veșnică.”

„Există multe lucruri pe care ar fi trebuit să fim în stare să le înțelegem, și pe care nu le înțelegem, deoarece suntem mult în urma privilegiilor pe care le-am avut. Hristos spunea ucenicilor Lui: „Mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta.” Aceasta este starea noastră.”

„Sunt mulți pastori care nu au fost convertiți niciodată. Ei vin la adunările de rugăciune și repetă mereu aceleași rugăciuni vechi și lipsite de viață; rostesc aceleași predici sterile iar și iar, săptămână după săptămână, lună după lună. Ei nu au nimic nou și hrănitor de prezentat comunităților lor, și este evident că ei nu mănâncă trupul, și nu beau sângele Fiului omului, deoarece nu au viață în ei. Nu sunt părtași de natură divină; Hristos nu locuiește în inimile lor prin credință” (The EGW 1888 Materials, 117).

„Adevărul lui Dumnezeu trebuie adus în templul inimii, să-l curețe și să-l spele de orice întinare. Să ne ajute Dumnezeu să cercetăm Scripturile pentru noi înșine, și când vom fi plini cu adevărul lui Dumnezeu, atunci el va curge ca apele unui izvor viu” (The EGW 1888 Materials, 119).

 

19 OCTOMBRIE, 1888 – Ellen G. White, în sesiune:

„Dumnezeu este gata să facă lucruri mari pentru noi, imediat ce intrăm într-o relație corectă cu El; dar dacă ne închistăm în îndoieli și necredință, vrăjmașul are control asupra minților noastre, și interceptează făgăduințele lui Dumnezeu… Hristos este aici, în această dimineață; îngerii sunt aici, și ei măsoară templul lui Dumnezeu și pe cei ce se închină în el. Istoria acestei sesiuni este transferată sus, la Dumnezeu; există o înregistrare a fiecărei întâlniri; spiritul manifestat, vorbele rostite, acțiunile întreprinse, toate sunt notate în cărțile cerești. Totul este transferat în acele rapoarte, la fel de precis ca trăsăturile noastre pe pânza artistului…

„De ce suntem mulțumiți cu starea noastră deficientă din prezent? Nu o să fim mereu hrăniți cu laptele cuvântului; trebuie să căutăm hrana tare, spre a deveni tari în Hristos. Dumnezeu vă va da tot ceea ce sunteți pregătiți să primiți, tot ceea ce va sluji la dezvoltarea puterii voastre. El va face pace cu voi, dacă vă prindeți de tăria Lui. Dar El nu va așeza puterea Sa peste voi, fără efort din partea voastră. Trebuie să cooperați cu Dumnezeu în lucrarea mântuirii…

„După lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, pot spune că nici jumătate dintre cei care mărturisesc a crede adevărul prezent nu au o înțelegere corectă a soliei îngerului al treilea” (The EGW 1888 Materials, 120).

 

20 OCTOMBRIE, 1888 – Ellen G. White, în sesiune:

„Când Hristos a venit în lumea noastră, Satana lucra cu toată puterea, alături de îngerii lui, spre a pune stăpânire pe inimile oamenilor; și se pare că, atunci când Hristos Și-a făcut apariția pe pământ, Satana se așezase pe tron ca suveran al acestei lumi. El avea control asupra minților oamenilor. Pusese stăpânire asupra trupurilor oamenilor, și lucrase asupra lor ca demonii să-i poată locui. El lucrase cu așa succes, încât chipul moral al lui Dumnezeu fusese aproape șters. El se țesuse în națiunea iudaică și îi făcuse pe oameni robi, incapabili să recunoască pe Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, în ciuda dovezilor glorioase care Îl însoțeau” (The EGW 1888 Materials, 123).

„Și iată-l pe Satana, care căutase cu toată puterea să șteargă caracterul lui Dumnezeu, ca lumea să nu-l poată înțelege, lucrând sub haina neprihănirii asupra celor care pretind că sunt creștini, și făcându-i să reprezinte caracterul lui Satana în locul caracterului lui Hristos. Ei reprezintă greșit pe Domnul meu. Ei reprezintă greșit caracterul lui Isus ori de câte ori dau pe față lipsă de milă, îndurare și umilință.

„Stârnind în om o dispoziție de a călca legea lui Dumnezeu, Satana falsifică imaginea caracterului lui Dumnezeu . Cineva trebuia să vină și să justifice caracterul lui Dumnezeu; și iată-L pe Hristos, stând ca reprezentant al Tatălui, lucrând mântuirea rasei omenești” (The EGW 1888 Materials, 124).

„Acum Hristos este în sanctuarul ceresc. Și ce face El acolo? Face ispășire pentru noi, curățind sanctuarul de păcatele poporului. De aceea, trebuie să intrăm prin credință cu El în sanctuar, trebuie să începem lucrarea în sanctuarul sufletelor noastre. Trebuie să fim curățiți de orice întinare” (The EGW 1888 Materials, 127).

„Mulți spun: Sunt mântuit, sunt mântuit, sunt mântuit. Ei bine, au fost ei curățiți de orice întinare a cărnii și a spiritului? Și se pot ei curăți prin neprihănirea legii? Isus Hristos a venit în această lume spre a împărtăși neprihănirea Sa fiilor oamenilor care ascultă de legea lui Dumnezeu. Întreaga lume poate să strige: Sunt mântuit, așa cum face orice călcător al legii astăzi. Ei pot spune: Cred în Hristos ca Mântuitor al meu, dar de ce disprețuiesc ei legea, care este o transcriere a caracterului Său? Când disprețuiesc legea lui Dumnezeu, ei disprețuiesc pe Isus Hristos” (The EGW 1888 Materials, 128).

 

21 OCTOMBRIE, 1888 – Ellen G. White, în sesiune:

 „Ca omul să poată obține viața veșnică, putere divină trebuie să se unească cu efortul omenesc, și pentru ca această putere să fie pusă la îndemâna noastră a venit Hristos… De ce ne aflăm noi în această lume? Pentru a reprezenta pe Hristos și spre a fi o binecuvântare pentru semenii noștri. Hristos trebuie să ia chip în noi, nădejdea slavei. Trebuie să trăim viața Lui, ca viața noastră să arate lumii dragostea lui Dumnezeu și puterea evangheliei…

„Doar în lumina care strălucește de pe crucea Calvarului putem înțelege adâncimile păcatului și degenerarea rasei umane produse de păcat. Doar observând lungimea lanțului coborât din cer spre a ne salva putem înțelege adâncimea la care ne-am scufundat. Și doar păstrând în fața ochilor perspectiva realităților nevăzute putem înțelege câte ceva din temele răscumpărării” (The EGW 1888 Materials, 131).

„A sosit timpul ca, prin mesagerii lui Dumnezeu, raportul profetic să fie desfășurat în fața lumii. Instructorii școlilor noastre nu trebuiesc împiedicați, fiind făcuți să învețe doar ceea ce s-a știut deja. La o parte cu asemenea restricții! Există un Dumnezeu care dă poporului Său solia ce trebuie vestită. Niciun pastor să nu se simtă legat, sau sub restricția vreunui etalon omenesc. Evanghelia trebuie dusă prin soliile pe care Dumnezeu le trimite. Ceea ce Dumnezeu dă slujitorilor Săi de astăzi să vorbească poate nu a fost adevăr prezent acum douăzeci de ani, dar este solia lui Dumnezeu pentru acest timp” (The EGW 1888 Materials, 133).

„Dumnezeu prezintă minților oamenilor aleși de El mărgăritare prețioase ale adevărului, potrivite pentru acest timp. Dumnezeu a recuperat aceste adevăruri din mijlocul erorilor, și le-a așezat în cadrul potrivit. Când acestor adevăruri li se recunoaște poziția corectă în marele plan al lui Dumnezeu, când sunt prezentate inteligent și cu pasiune, cu reverență, de slujitorii lui Dumnezeu, mulți vor crede datorită forței dovezilor, fără să aștepte ca fiecare presupusă dificultate care le vine în gând să fie îndepărtată. Alții, care nu pot discerne lucrurile spirituale, se vor plasa într-o poziție combativă, contestând orice argument care nu se potrivește ideilor lor. Va înceta vreodată această lucrare mizerabilă?” (The EGW 1888 Materials, 139).

„Cel care studiază adevărul, care cu rugăciune își deschide ochii înțelegerii, spre a vedea, și inima să primească razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii, va fi în armonie cu solii și cu solia pe care Dumnezeu o trimite. Orice opoziție, toate prejudecățile, toate sugestiile vrăjmașului, nu vor reuși să facă adevărul mai puțin prețios, sau mai puțin adevărat.

„O investigare corectă nu poate să nu descopere lucruri minunate în cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare crâmpei de rezistență plasează pe opozant într-o umbră și mai deasă. El nu dorește să vadă. El nu va cerceta cuvântul lui Dumnezeu. Dar rezistența și opoziția nu fac decât să descopere adevărul într-o lumină clară și distinctă. Cu cât adevărul este mai combătut, cu atât va străluci mai tare. Așa este finisat aurul prețios. Fiecare cuvânt batjocoritor rostit împotriva lui, fiecare mistificare a valorii lui, trezește atenția și duce la o investigare și mai atentă a adevărului mântuitor. Adevărul capătă o apreciere și mai înaltă. O nouă frumusețe și o mai mare valoare pot fi observate, din toate punctele de vedere. Fraților, Dumnezeu are o foarte prețioasă lumină pentru poporul Său. Nu o numesc lumină nouă, dar, oh, ea este ciudat de nouă pentru mulți” (The EGW 1888 Materials, 140).

 

24 OCTOMBRIE, 1888 – Ellen G. White, în sesiune:

„Acum, întâlnirea noastră se apropie de sfârșit, și nu a fost făcută nicio mărturisire; nu s-a produs nicio singură deschidere care să permită Duhului lui Dumnezeu să vină. Eu m-am întrebat:  Ce rost a avut întâlnirea noastră, şi de ce au trebuit să vină fraţii noştri aici, dacă prezenţa lor nu face decât să depărteze de popor pe Duhul lui Dumnezeu? Noi am sperat că aici se va produce o întoarcere la Domnul. Dar probabil că dumneavoastră credeți că aveți tot ceea ce este necesar” (The EGW 1888 Materials, 151).

„Când am fost condusă la o revizuire a istoriei națiunii iudaice, și am văzut cum s-au poticnit ei din cauză că nu au vrut să umble în lumină, am fost ajutată să înțeleg unde vom ajunge noi, ca popor, dacă refuzăm lumina pe care Dumnezeu ne-o trimite. „Aveți ochi, dar nu vedeți; urechi, dar nu auziți.” Acum, fraților, lumină a venit asupra noastră, și este cazul să ne aflăm în poziția din care putem să o primim, iar Dumnezeu ne va conduce unul câte unul înapoi la El. Văd pericolul vostru, și doresc să vă avertizez.

„Aceasta este ultima întâlnire a corpului pastoral, afară de cazul în care veți dori să vă mai întâlniți separat. Dacă predicatorii nu vor primi lumina, doresc să dau poporului o șansă; poate că ei o vor primi. Dumnezeu nu m-a întărit spre a străbate țara ca să vin aici și să vă vorbesc, iar voi stați și puneți la îndoială solia Sa, stați și vă întrebați dacă sora White mai este cea pe care o știam noi în anii trecuți. De multe ori a trebuit să mă întorc în timp, și v-am prezentat lucruri care mi-au fost descoperite cu mult timp în urmă, atunci când recunoșteați că sora White este în regulă. Dar acum se pare că sora White s-a schimbat, sora White este diferită. Exact ca națiunea iudaică.

„Aceste adevăruri vor sta în picioare până la sfârșitul timpului” (The EGW 1888 Materials, 152).  

Uluitor! Fascinant! Teribil! Aceste adevăruri stau în picioare de 120 de ani, și sfidează orice încercare a bisericii de a aduce Ploaia Târzie și Marea Strigare. Fără lumina despre neprihănirea lui Hristos în legătură cu legea, Ziua Ispășirii pentru cei vii nu poate avea loc.

Iar fără ștergerea păcatelor celor vii, nu există a doua venire a lui Hristos.