Sesiunea CG: Au fost Jones și Waggoner mesagerii lui Dumnezeu?

28 octombrie 2008 - Gili Cârstea

Necredința manifestată la Minneapolis față de solia și solii Domnului a devenit epidemică în timpul nostru, în ciuda susținerii totale de care ei s-au bucurat din partea sorei White. Înainte să aibă confirmarea cerului că cei doi sunt solii lui Dumnezeu, ea a înțeles singură că solia aceasta este ceea ce așteaptă și are nevoie poporul lui Dumnezeu, spre a fi gata pentru ziua Domnului. După cum spunea un delegat la sesiune, ea asculta cu atenție prezentările lor, și rostea din când în când: „Fraților, aici este mare lumină.”

După încheierea sesiunii, ea a plecat împreună cu Jones și Waggoner să viziteze adunările de tabără, pentru a da, spunea ea, „o șansă poporului,” dacă cei de la cârma lucrării se împotrivesc. Susținerea ei a fost fără reproș, iar când unii cârcoteau pe la colțuri, cum că băieții din vest au ajuns infailibili, ea răspundea:

„Cred fără nicio îndoială că Dumnezeu a trimis adevăr prețios la timpul potrivit prin frații Waggoner și Jones. Îi prezint eu pe aceștia ca fiind infailibili? Spun eu că ei nu vor face o afirmație, sau vor prezenta idei care nu pot fi puse în discuție, sau care nu pot fi eronate? Spun eu așa ceva? Nu, nu spun așa ceva. Nu spun așa ceva despre niciun om de pe pământ. Dar eu spun că Dumnezeu a trimis lumină, și este cazul să fiți atenți cum o tratați” (The EGW 1888 Materials, 566).

Iată doar câteva din multele pasaje în care ea confirmă autenticitatea solilor:

„Nu avem nicio îndoială că Domnul a fost cu fratele Waggoner în timp ce vorbea ieri... Întrebarea dumneavoastră este: ‘A trimis Dumnezeu adevărul? A ridicat Dumnezeu pe acești bărbați să proclame adevărul?’ Eu răspund: Da! Dumnezeu a trimis pe acești bărbați să ne aducă adevărul, pe care nu l-am fi avut dacă Dumnezeu nu trimitea pe cineva cu el... Eu îl primesc, și nu îndrăznesc să ridic mâna împotriva acestor persoane, ca și împotriva lui Hristos, care trebuie recunoscut în mesagerii Săi. Noi am fost în încurcătură, și am nutrit îndoieli, iar comunitățile noastre sunt gata să piară” (The EGW 1888 Materials, 607).

„Solia prezentată de A.T.Jones și E.J.Waggoner este solia lui Dumnezeu către biserica Laodicea, și vai de cei care mărturisesc a crede adevărul prezent, și totuși nu reflectă asupra altora razele de lumină trimise de Dumnezeu” (The EGW 1888 Materials, 1052).

„Dumnezeu a făcut din acești bărbați mesageri care să dea poporului lumină și adevăr” (The EGW 1888 Materials, 1179). 

„Ei au fost mânați de un alt spirit la acea întâlnire, și nu au știut că Dumnezeu a trimis pe acești tineri, A.T.Jones și E.J.Waggoner, cu o solie specială la ei, pe care au tratat-o cu batjocură și dispreț, neînțelegând că inteligențele cerești privesc asupra lor și le înregistrează cuvintele în cărțile din cer” (The EGW 1888 Materials, 1043).

„Știu cum privea Dumnezeu spiritul și acțiunile lor, și dacă au făcut așa din ignoranță, sau din cauza unor idei pervertite, au avut toate ocaziile pe care le poate da Dumnezeu să știe că El a dat acestor bărbați, A.T.Jones și E.J.Waggoner, o lucrare de făcut, și o solie de purtat, care este adevăr prezent pentru acest timp” (The EGW 1888 Materials, 228).

„Domnul a ridicat pe frații A.T.Jones și E.J.Waggoner să proclame lumii o solie care să pregătească un popor care să reziste în ziua cea mare a lui Dumnezeu” (The EGW 1888 Materials, 1208).

„Solii având acreditare divină au fost trimise poporului lui Dumnezeu; slava, maiestatea, neprihănirea lui Hristos, pline de har și de adevăr, au fost prezentate; plinătatea dumnezeirii în Isus Hristos au fost așezate înaintea noastră cu frumusețe și delicatețe, spre a încânta pe toți cei a căror inimă nu este închisă de prejudecăți. Știm că Dumnezeu a lucrat în mijlocul nostru. Am văzut suflete întoarse de la păcat la neprihănire” (The EGW 1888 Materials, 673).

„Dumnezeu a dat hrană pentru popor la vreme potrivită, dar ei au refuzat-o deoarece nu venea pe calea și în felul în care doreau ei. Frații Jones și Waggoner au prezentat poporului lumină prețioasă, dar prejudecățile și necredința, gelozia și bănuiala rea au blocat ușa inimilor lor, ca nimic să nu poată veni de la acești frați...Tot așa a fost în trădarea, procesul și răstignirea lui Isus, toate acestea au trecut prin fața mea punct cu punct; spiritul satanic a luat controlul și a influențat cu putere inimile omenești, care s-au deschis îndoielilor, urii și mâniei. Toate acestea predominau la acea sesiune” (The EGW 1888 Materials, 307).

„Dumnezeu a făcut din acești bărbați mesageri care să dea poporului lumină și adevăr” (The EGW 1888 Materials, 179).

"Domnul a ridicat mesageri și i-a împuternicit cu Duhul Său... Nimeni să nu-și asume riscul de a se interpune între popor și solia din cer" (The EGW 1888 Materials, 992).

„Nimeni  să nu se plângă de slujitorii Domnului care prezintă o solie venită din cer. Nu mai căutați greșeli la ei, spunând: “Sunt prea categorici, vorbesc prea dur.” S-ar putea să vorbească dur, dar oare nu este necesar? Dumnezeu va face să țiuie urechile ascultătorilor, dacă ei nu vor dori să asculte vocea și solia Sa… Pastori, nu dezonorați pe Dumnezeul vostru și nu jigniți Duhul Său cel Sfânt, făcând remarci asupra metodelor și manierelor oamenilor pe care El îi alege. Domnul cunoaște caracterul. El vede temperamentul oamenilor pe care i-a ales. El știe că numai niște oameni zeloși, fermi, hotărâți și cu convingeri categorice vor vedea lucrarea aceasta în importanța ei vitală, și vor pune în mărturia lor așa tărie și hotărâre, încât vor dărâma barierele Satanei” (TM 410).